18.5.2008: Aloite tasa-arvon edistämisestä

Aloite

Viime vuoden lopulla valmistuneen yhdistyneen Rovaniemen kaupungin päätöksentekoon liittyvän tasa-arvoselvityksen mukaan Rovaniemellä on vielä haasteita sukupuolten tasa-arvoisten osallistumisedellytysten turvaamiseksi.

Tasa-arvo selvityksestä ilmenee, että monen vastaajan mielestä pätevyys on tärkeämpi asia kuin sukupuoli. Pätevyyttä korostetaan jopa siinä määrin, että tulee mieleen, eivätkö naiset sitten ylipäänsä ole päteviä toimimaan politiikassa, sillä heitä valitaan valtuustoihin vähemmän, heitä valitaan puheenjohtajiksi vähemmän ja heitä ei läheskään aina valita erilaisiin ohjausryhmiin ollenkaan.

Rovaniemellä noudatetaan lakia tarkasti mitä tulee lautakuntien kokoonpanoon tasa-arvokiintiön puitteissa. Mutta korjaamista on paljonkin jotta tasa-arvolain henkeä noudatettaisiin myös erilaisia työ- ja ohjausryhmiä koottaessa.

Vuoden 1995 Tasa-arvolakiin sisältyvän kiintiösäännöksen mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä kunnanvaltuustoja lukuun ottamatta, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Säännökset velvoittavat nimittävää viranomaista, jonka on huolehdittava siitä, että naisten ja miesten tasapuolinen edustus toteutuu. Kiintiösäännös soveltuu sekä varsinaisiin että varajäseniin ja sen voidaan katsoa koskevan myös työryhmiä.

Tasa-arvotyön suurin este on kuvitelma siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo on toteutunut. Tasa-arvotyötä hidastaa ajatus, että tasa-arvoa parantavien toimenpiteiden tulee olla sukupuolineutraaleja. Tarvittaessa on uskallettava suosia aliedustettua sukupuolta.

 

Sukupuolten tasa-arvossa on kysymys siitä, miten arvostamme toisiamme, jaamme

valtaa, toimeentuloa ja hyvinvointia keskenämme.

 

 

Esitämme, että Rovaniemen kaupunki toteuttaa seuraavat toimenpiteet paremman ja järjestelmällisemmän tasa-arvon takaamiseksi kaupungin organisaatiossa:

 

1)     Otetaan käyttöön virkamiestyönä valmisteltava ja ylläpidettävä taulukko, jonka avulla voidaan seurata kunkin puolueen panosta sukupuolikiintiöiden noudattamiseksi. Taulukkoon listataan kaikki luottamushenkilöorganisaation lauta- ja johtokunnat, yhtiöiden hallitukset sekä seuranta- , ohjaus- ja työryhmät mies- ja naisjäsenien lukumäärineen. Mikäli kokoonpanoissa tapahtuu muutoksia, taulukkoa päivitetään.

Mallina esimerkiksi Espoon kaupungin tasa-arvotaulukko.

 

2)     Kaupungin internet-sivuille tulee näkyville tasa-arvosuunnitelma, tasa-arvotyöryhmä ja sen vetäjä.

 

3)     Järjestetään kaupunginvaltuutetuille koulutusta tasa-arvon edistämisestä sekä sen merkityksestä kunnallisessa päätöksenteossa.

 

4)     Hankitaan Euroopan kuntajärjestöjen laatima tasa-arvon peruskirja, jonka avulla voidaan seurata tasa-arvon edistymistä ja arvioida tuloksia. Peruskirja antaa konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi, vahvistaa demokratiaa ja edistää hyvää hallintoa. Suomessa peruskirja on hyväksytty Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Uudenmaanliitossa ja Vantaalla sekä yli 700 alueella ja kunnassa Euroopassa.

 

Rovaniemellä, 18.5.2008

Vihreiden valtuustoryhmä

Sari Ylipulli