Rovaniemen Vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Vihreiden tavoitteena on rakentaa Rovaniemestä elinvoimainen, yhteisöllinen ja ekologisesti kestävä Lapin pääkaupunki. Huomisen Rovaniemi katsoo tulevaisuuteen, kehittyy ja kasvaa kestävästi, alueen ympäristöä ja luontoa kunnioittaen. Reilu muutos tarkoittaa, että päästöjä vähennetään suunnitelmallisesti ja oikeudenmukaisesti niin, että kukaan ei tipu kelkasta ja ihmisten elämänlaatu paranee. Tahdomme, että Rovaniemellä asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon ja suunnittelemaan yhdessä laajaa kuntaa ja sen palveluita. Laadukas koulutustarjonta, korkeakoulut ja vahva taiteen ja kulttuurin kenttä luovat Rovaniemestä elinvoimaisen sivistyskaupungin, jossa voidaan hyvin.

 

Torjutaan ilmastonmuutosta reilulla siirtymällä kestävään kasvuun
 • Asetetaan Rovaniemelle selkeät ilmastotavoitteet ja laaditaan ilmasto-ohjelma. Liitytään Hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon.
 • Lisätään voimakkaasti hajautetun ja puhtaan energiantuotannon osuutta ja kiertotaloutta. Siirrytään päästöttömän energian, kuten maalämmön, käyttöön kaupungin kiinteistöissä. Lopetetaan turpeen käyttö Napapiirin energia ja vesi Oy:n kaukolämmön ja sähkön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä.
 • Vahvistetaan Rovaniemen hankintaosaamista ja nostetaan kestävyys ja ympäristövaikutukset hankinnoissa suurempaan rooliin.
 • Kannustetaan taloyhtiöitä ja yrityksiä rakentamaan sähköauton latauspisteitä ja biokaasuautojen tankkausasemia ja huolehditaan niiden saatavuudesta kaupungin omissa hankkeissa.
 • Vähennetään liikkumisen tarvetta asuinalueiden ja palveluiden suunnittelulla. Rakennetaan esteetöntä elinympäristöä ja huolehditaan siitä, että kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat helppoja ja toimivia vaihtoehtoja. Rakennetaan laadukkaita pyöräliikenteen yhteyksiä, panostetaan väylien kuntoon ja talvihoitoon.
 • Kehitetään joukkoliikenteestä houkuttelevampaa varmistamalla, että julkinen liikenne on paremmin saavutettavissa, edullista ja turvallista. Laajennetaan ja kehitetään elävää kävelykeskustaa.
 • Lisätään ja kehitetään monipuolisen, terveellisen ja maukkaan kasvisruoan tarjontaa kaupungin ruokapalveluissa.
Laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta hyvinvointia
 • Pidetään huolta laadukkaasta ja yhdenvertaisesta perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksesta, varmistetaan riittävät resurssit ja sopivan pienet ryhmäkoot.
 • Tarjotaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus käydä lähikouluaan terveissä ja turvallisissa tiloissa. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat on korjattava ja ennaltaehkäistävä.
 • Huolehditaan tilojen esteettömyydestä. Säilytetään kyläkoulut ja nostetaan ne kyläkulttuurin keskuksiksi.
 • Vahvistetaan oppilashuoltoa ja oppimisen tukea, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita sekä perheiden sosiaalista tukea.
 • Tuodaan lasten ja nuorten harrastukset koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan yhteistyössä liikunta- ja kulttuurijärjestöjen kanssa.
 • Rakennetaan Rovaniemestä opiskelijaystävällinen kunta! Huolehditaan ammatillisen koulutuksen laadusta ja turvataan riittävä lähiopetus. Vahvistetaan edullista opiskelija-asumista, tarjotaan toimivat opiskelijapalvelut korkeakouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.
 • Pidetään huolta saamenkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen asemasta.
 • Torjutaan opetushenkilöstöön kohdistuvat säästöt ja turvataan riittävät sijaisresurssit. Suunnataan resursseja opettajien koulutukseen ja huolehditaan heidän jaksamisestaan.
 • Edellytetään kiusaamisen nollatoleranssia ja puututaan koulussa ja verkossa tapahtuvaan syrjintään ja väkivaltaan.
Luodaan työtä ja toimeentuloa vahvistaen kaupungin taloutta
 • Tuetaan Rovaniemen muutosta kansainväliseksi, korkean teknologian ja kestävän matkailun kaupungiksi, jossa yhdistyvät luonto- ja kaupunkimatkailun palvelut ja laadukas kulttuuritarjonta. Hankitaan paikallista!
 • Investoidaan tulevaisuuteen! Panostetaan uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen, puurakentamiseen ja kiertotalouteen sekä älykkäisiin palveluihin, jotka voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti samalla uudistaen kaupungin taloutta kestävään suuntaan.
 • Perustetaan Rovaniemelle Mahdollisuuksien talo, joka tarjoaa kokoontumis- ja työtiloja järjestöille, taide- ja kulttuuritoimijoille, itsensä työllistäville ja esimerkiksi etätyöntekijöiden tarpeisiin. Helpotetaan kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokraamista yhdistyksille ja aloittaville yrityksille
 • Tehdään työvoimapalveluista vaikuttavampia ja tuetaan osallistavia työllistämiskokeiluja. Tuetaan nuorten, pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja erityisryhmien työllistymistä ja tarjotaan joustavia tapoja työllistymiseen. Vahvistetaan oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä.
 • Tehdään Rovaniemestä paikasta riippumattoman työn edelläkävijä. Houkutellaan kaupunkiin eri alojen osaajia ja etätyöntekijöitä.
Rovaniemi on elävä taide- ja kulttuurikaupunki
 • Nostetaan Rovaniemi luovan talouden keskukseksi! Tuetaan taiteilijoiden toimintaedellytyksiä ja kehitetään taiteen ja kulttuurin rahoitusta.
 • Vahvistetaan taiteen ja sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyötä ja edistetään taiteen viemistä sellaisten yleisöjen saataville, jotka eivät kykene itse hakeutumaan kulttuuripalvelujen ääreen.
 • Noudatetaan julkisessa rakentamisessa prosenttiperiaatetta, eli varataan asuinalueen tai hankkeen kustannuksista prosentti rakennuksen tai sen ympäristön taidehankintoihin.
Pidetään huolta yhteisestä ympäristöstämme
 • Rovaniemelle on perustettava kansallinen kaupunkipuisto! Varmistetaan kaupungin viihtyvyys ja riittävän laajat ja saavutettavat viheralueet maankäytön suunnittelussa.
 • Pidetään leikki-, liikunta- ja ulkoilualueiden määrä korkealla ja lähikentät, -ladut, ja ulkoilureitit kunnossa.
 • Pidetään huolta lähimetsistä ja -rannoista ja tunnistetaan niiden merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Panostetaan esteettömiin ja saavutettaviin lähiluontokohteisiin. Ounasvaara on säilytettävä koko kaupungin yhteisenä luonto-, ulkoilu-, ja virkistyskohteena.
 • Suunnitellaan Rovaniemen lähi- ja virkistysmetsien hoito yhdessä asukkaiden kanssa. Turvataan luonnon monimuotoisuus ja metsäiset virkistyskohteet asukkaille, kouluille ja päiväkodeille. Lisätään kaupungin omistamissa metsissä voimakkaasti jatkuvan kasvatuksen osuutta.
 • Edistetään kalateiden rakentamista ja kunnostetaan virtavesiä. Ei rakenneta Sierilän vesivoimalaitosta.
 • Ei sallita kaivoshankkeita luonnonsuojelualueiden läheisyyteen eikä kohteisiin, joissa ne voivat vaarantaa vesien tilaa tai heikentää alueen asukkaiden ympäristöterveyttä. Turvataan riittävät resurssit kaupungin ympäristönsuojelulle
 • Vahvistetaan luontopedagogiikan asemaa kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.
Kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja, perheiden palveluita ja ehkäistään ongelmia ennalta
 • Pidetään huolta helposti ja nopeasti saavutettavista terveyspalveluista, sekä mielenterveyspalveluiden resursseista.
 • Madalletaan kynnystä hakea ja saada ennaltaehkäiseviä palveluita. Kootaan kolmannen sektorin järjestöt säännöllisesti yhteen keskustelemaan terveys- ja sosiaalipalveluiden tilanteesta.
 • Huolehditaan lastensuojelun resursseista ja kehitetään lapsiperheiden palveluita.
 • Varmistetaan riittävä hoitohenkilökunnan määrä ikääntyneiden palveluissa ja turvataan omaishoitajien tukipalvelut.
 • Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus harrastukseen varallisuudesta riippumatta. Tarjotaan mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin tukemalla lasten ja nuorten järjestöjä, taiteen perusopetusta ja tiloja omaehtoisen harrastamisen tueksi. Avataan koulujen liikuntasalit harrastajien ja seurojen käyttöön myös viikonloppuisin.
Rovaniemeläisten Rovaniemi: kaupunkilaisten ääni kuuluviin
 • Parannetaan eri ryhmien mahdollisuutta osallistua oman ympäristönsä, palveluiden tai työnsä kehittämiseen. Lisätään kaupunkisuunnittelun vuorovaikutteisuutta ja kaupunkilaisten osallistumisen keinoja. Kehitetään osallistuvaa budjetointia!
 • Uudistetaan kaupungin päätöksentekoa avoimemmaksi ja läpinäkyväksi. Vahvistetaan nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen asemaa päätöksenteossa.
 • Hyödynnetään palvelumuotoiluosaamista palveluiden suunnittelussa vastaamaan käyttäjien tarpeita.
 • Kaupungin omistuksessa olevien vanhojen rakennusten kunnosta on pidettävä huolta ja suojeltuja rakennuksia on kohdeltava kunnioittaen ja arvostaen.
 • Laaditaan Rovaniemelle antirasistinen toimintaohjelma ja perustetaan esimerkiksi Oulun mallin mukainen tasa-arvotoimikunta. Tavoitteen muistamiseksi kaupungin on otettava osaa pride-tapahtumiin muun muassa sateenkaariliputtamalla.