Toimintasuunnitelma ja -ryhmä uusiutuvan energian ja energiaomavaraisuuden lisäämiseksi kaupunkikonsernin kiinteistöissä

Kaupunki on todennut jo 2025 strategiassaan, että huolehdimme ympäristömme turvallisuudesta, toimivuudesta ja varmuudesta. Tuoreessa 2030 strategiassa linjaamme asettavamme hiilineutraaliuden tavoitteet, joihin koko konsernissa sitoudutaan. Turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen teemat ovat tässä ajassa niitä polttavimpia ja energiakysymykset ovat molemmissa keskiössä.

Kiinteistö- ja rakennussektori on ilmastotavoitteiden kannalta todella tärkeä. Rakentaminen ja rakennusten käyttö tuottavat karkeasti kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä. Esimerkiksi rakennusten lämmitykseen menee heti teollisuuden jälkeen toiseksi suurin osa tuotetusta sähköstä Suomessa.

Rovaniemi on linjannut vuoden 2022 talousarvion ja 2023-2025 taloussuunnitelman yhteydessä että liitymme uudestaan vapaaehtoiseen Kuntien energiansäästösopimukseen (KETS), asettamme energiansäästölle tavoitteita ja sitoudumme taloudellisesti järkeviin toimenpiteisiin oman toiminnan ja kiinteistöjen energiankäytön vähentämiseksi ja päästöttömän energian omavaraisuuden lisäämiseksi.

Energiansäästöpotentiaalin ja toimien selvittämiseksi Rovaniemen Vihreät teki valtuustoaloitteen keväällä. Nyt ehdotamme, että kaupunki laatii toimintasuunnitelman energiaomavaraisuuden lisäämiseksi uusiutuviin energialähteisiin perustuen ja perustaa konsernin tasoinen kiinteistö- ja tilatoimijoiden ryhmän suunnitteluun ja toteutuksen varmistamiseen.

Emokaupungin omistamissa rakennuksista on aurinkokeräimet tällä hetkellä asennettu vain Uimahalli Vesihiiden kiinteistöön. Kaupungin omistajaohjaus- ja tilapalveluiden erityisasiantuntijan mukaan valmistelussa olevissa hankkeissa rakennuksen elinkaaren aikainen energiakustannusten hallinta on mukana, mutta mitään selkeää linjausta tai toimintaa ohjaavaa toimintasuunnitelmaa teemaan liittyen ei ole olemassa. Rovaniemen markkinakiinteistöillä puolestaan on tavoitteita esimerkiksi aurinkoenergian tuotantokapasiteetin lisäämiseksi ja vaikkapa Redulla teemaan myös kiinnostusta.

Joensuun kaupungin Hiilineutraali Joensuu 2025 -ohjelman yksi tavoitteista on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Vuodesta 2017 alkaen kaupungin ja konsernin tytäryhtiöiden kiinteistöihin on soveltuvin osin asennettu aurinkopaneeleja ja/tai -keräimiä, maalämpöä, ilma- ja/tai vesi-ilmalämpöpumppuja ja esimerkiksi biokaasuratkaisuja. Uudistuksia on tehty niin peruskorjauksien kuin uudisrakentamisen yhteydessä ja toimenpiteet jatkuvat. Esimerkiksi vuonna 2022 valmistuu Karsikon uusi koulu, jonne asennetaan aurinkosähköjärjestelmä.

Toisena esimerkkinä Senaatti-kiinteistöt tähtää valtion tilojen hiilineutraaliuuteen vuoteen 2035 mennessä. Toimenpiteisiin lukeutuu tila- ja energiatehokkuuden lisäämisen lisäksi energian kulutuksen vähentäminen ja päästöttömään energiaan siirtyminen. Senaatti esimerkiksi rakentaa n. 60 aurinkovoimalaa valtion kiinteistöihin vuoteen 2025 mennessä ja luopuu öljystä. Aurinkokennoja Rovaniemellä sijaitsevaan Pilke-taloon asennetaan parhaillaan.

Fossiilisen energian hintakehitys on vääjäämättä nouseva kun taas takaisinmaksuaika investoinneissa uusiutuviin energiaratkaisuihin on jo nyt kohtuullinen. Sekä ympäristö, että kaupungin kassa kiittäisivät. Energiaomavaraisuuden myötä myös huoltovarmuus kasvaa. Sen sijaan, että näitä asioita pohditaan pistemäisesti yksittäisten kiinteistöjen ja rakennusten kohdalla jos muistetaan, kaupungin tulee edistää asiaa tavoitteellisesti. Kaupunkikonsernin osaaminen ja voimat asian tiimoilta kannattaa myös yhdistää.

Me vihreät valtuutetut ja muut allekirjoittaneet ehdotamme, että kaupunki laatii toimintasuunnitelman energiaomavaraisuuden lisäämiseksi uusiutuviin energialähteisiin perustuen ja perustaa konsernin tasoisen kiinteistö- ja tilatoimijoiden ryhmän suunnitteluun ja toteutuksen varmistamiseen. On laadittava yhteiset tavoitteet ja toimintakonsepti, sekä toimintasuunnitelma konkreettisine toimenpiteineen ja investointilaskelmineen. Suunnitelma kattaa sekä uudis-, ja korjausrakentamiskohteet, että käytössä olevien rakennusten energiaremonttien mahdollisuudet. Suunnittelusta ja toimeenpanosta vastaava ryhmään osallistuu kaupunkikonsernin rakentamisen, kiinteistönpidon ja tilahallinnan parhaat osaajat teemaan liittyen