Herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja arvoisa muu väki
 
Olemme suhtautuneet lähtökohtaisesti hyvin myönteisesti kyseisen Lampelan alueen asemakaavoitukseen ja kaavoitusta todennäköisesti seuraavaan alueen uudelleen rakentamiseen. Alue on kasvaneessa kaupungissa keskeisellä paikalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä jopa kevyttä liikennettä käyttäen. Ja toisaalta se on tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, että se tosiasiassa toimii keskustan ja ns. Eteläkeskuksen välisenä ainakin henkisenä rajana. Kaavan tavoitteiden mukaisen rakentamisen toteutuessa tilanne muuttuisi paremmaksi.
 
Kaavasta tehtyjen erilaisten muistutusten ja huomautusten määrä on kuitenkin hyvin suuri. Tämä kertoo jotain, joka ei ole ainakaan positiivista. Näihin muistutuksiin kaupungin taholta on vastattu mielestämme jopa jotenkin ylimielisen oloisella tavalla eli asiantuntijoidenkaan huomiot eivät ole saaneet kaavoittajaa tekemään kaavaan käytännössä mitään muutoksia. Muistutuksiin on vastattu vetoamalla erilaisiin pykäliin ja säädöksiin. Vastauksissa ei ole pyrittykään näkemään sitä, että muistutuksien syynä on ollut tarkoitus tehdä kaavasta sisällöllisesti parempi.
 
Yksityiskohdista haluamme nostaa esille tulvasuojelun toteuttamisen. Rovaniemen kaupunki on ollut voimallisesti ajamassa Kemijoen tulvasuojelutyöryhmässä varautumista kerran 250 vuodessa toteutuviin tulviin. Sellaisessa tulvassahan vesi nousisi niin, että suuri osa kaava-alueesta jäisi veden alle. Lampelan alueen kaavaehdotuksessa varaudutaan kuitenkin vain kerran 100 vuodessa toistuviin tulviin, joissa vesi nousisi huomattavasti vähemmän. Täytyy sanoa, että suorastaan hävettää olla mukana päätöksentekijänä tässä kaupungissa, jonka toiminta ei perustu linjakkuuteen. Päätöksiä perustellaan sen mukaisesti kuin on tavoite eli Rovaniemellä tarkoitus pyhittää keinot. Eikä tämä ole kaavaratkaisuissa suinkaan ensimmäinen kerta, näinhän se oli myös Vaaralan kaavaa hyväksyttäessä. Sinänsä meillä ei ole kykyä arvioida tulvariskin hallintaa rakennusteknisin keinoin. Olettaen, että kaupungin vastaus on asianmukainen, pidämme itsestään selvänä, että niiden osalta vaatimukset rakennuslupavaiheessa ovat tiukat, eikä niistä luisteta rakennuskustannusten nousemisen johdosta.
 
Meitä kiusaa myös Sokoksen vanhaa liikekiinteistöä koskevan suojelumerkinnän poistaminen. ELY:n muistutukseen vastataan, ettei suojelu ole perusteltua, vaikka se 1992 katsottiinkin perustelluksi. Se ei ole perustelua, koska 1992 päätöksen perusteet eivät ole tämän kaavan laatijan mielestä oikeat. Jos suojelumerkinnän perusteeksi ei ole tehty selvityksiä ja suojelumerkintä kuitenkin on tehty, selvitykset olisi luonnollisesti pitänyt tehdä nyt, asemakaavoituksen yhteydessä. Tai kuten ELY keskus toteaa, asemakaavaehdotus ei perustu MRL:n 9 §:n kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun.
 
Kaiken kaikkiaan lukuisten, ennen kaikkea ELY:n tekemien huomautusten johdosta pelkäämme, että kokonaisuudessaan hyvä kaavaesitys tulee kompuroimaan siitä tehtäviin pieniin nyanseihin liittyviin valituksiin. Onko kaava valitusaltis? Tässä suhteessa kaavoittajalla voisi olla enemmän pelisilmää asioiden eteenpäin saamiseksi.
 
Olemme kuulleet yrittäjien taholta kehuja nykyisestä strategisen kaavoituksen toimivuudesta ja kantamme on ehkä kääntymässä puolustamaan strategisen kaavoituksen kaupunginhallituksen alaisuudessa säilyttämiseen. Toivoisimme kuitenkin edellä mainitsemaani pelisilmää pienten, kokonaisuuden kannalta monesti vähäarvoisten seikkojen kohdalla, jotta kaavaratkaisut etenisivät vielä nykyistäkin paremmin. Suurista asioista perustellut valitukset ovat sen sijaan aivan paikallaan, jotta kaavoituksen lainmukaisuus tulee varmistettua.
 
Pidemmän ajan näkymänä pidämme kaupunkimme aktiivisen keskusta-alueen laajenemista ja myös ydinkeskustan vähittäistä siirtymistä kohti Lampelan aluetta. Kaupungin keskusta on kuitenkin siellä,
 
————————–
Muutos esitys § 6 Asemakaavan muutos Lampela, Varastoalue ja Veitikanlammen ympäristö
 
Esitämme, että Vaihdekadun – Vierustien risteyksessä sijaitseva entinen SOK:n liikerakennus merkitään suojelluksi SR –merkinnällä. Rakennus on todettu osayleiskaavan hyväksymisvaiheessa rakennushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Peruste ei ole tuon jälkeen muuttunut, rakennuksella on edelleen sama säilyttämisen peruste. Lisäksi, kuten Lapin ELY –keskus on lausunnossaan todennut, nyt käsiteltävänä oleva asemakaava ehdotuksen taustalla ei ole Maanrakennuslain 9 § mukaista merkittävän vaikutuksen selvittävää suunnitelmaan. Valmistelunkin voi katsoa tästä syystä olleen puutteellista.
 
Jorma Kuistio                           Sari Hänninen
Vihreä Liitto rp                        Vihreä Liitto rp