Ryhmäpuheenvuoro, Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma, 27.1.2014

Käsittelyssä olevaa Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmaa valtuustokaudelle 2013–2016 eli MAATOA voidaan pitää pääosin huolellisesti ja hyvin valmisteltuna. Erilaiset tulevaa kaavoitusta koskevat suunnitelmat ja aikeet esitellään riittävän selkeästi ja tarkasti. Perusteluiden osalta ollaan jossain määrin spekulaatioiden varassa. Itsestään selväähän on, etteivät kaikki tällä hetkellä suunnittelupöydillä olevat hankkeet tule toteutumaan sellaisina kuin nyt ajatellaan. Ja osa jää varmasti myös toteutumatta. Erityisen kiitoksen allekirjoittanut haluaa antaa MAATOon liitetystä teemakarttamateriaalista. Niistä löytyy paljon mielenkiintoista tietoa.

Se, mitä vihreä valtuustoryhmä jäi kaipaamaan, on tieto siitä, onko MAATOn valmistelussa sovellettu Lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista eli ns. SOVA-lakia. Se asettaa velvoitteita mm. yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön vaikuttavien suunnitelmien vaikutusten selvittämiselle, tiedottamiselle ja kuulemiselle. Se velvoittaa lisäksi ottamaan huomioon kuulemisten tulokset päätöksiä tehtäessä. MAATO on mielestämme ilman muuta ohjelma, jonka kohdalla SOVA-lakia ja –asetusta on sovellettava. Koskapa käsittelyssä oleva MAATO on muuten niin hyvin valmistellun oloinen ja koska se tulee vuosittain käsiteltäväksi, emme katso, että SOVA-vaatimusten mahdollinen sivuuttaminen olisi syy esittää MAATOa palautettavaksi uudelleen valmisteltavaksi. Joka tapauksessa vaadimme, että SOVA-lakia on ehdottomasti noudatettava seuraavan päivityskierroksen aikana ensi syksynä.

Muutama yksityiskohta MAATOssa kiinnitti huomiotamme. Ensinäkin strategisiksi kaavoiksi luokiteltuja kaavoituskohteita on mielestämme paljon. Vähempikin olisi ehkä riittänyt. Asiantuntijalautakuntien, tässä tapauksessa teknisen lautakunnan huolellisella käsittelyllä on demokratiaa laajentava merkitys ja asioiden keskittämisellä kaupunginhallitukseen päinvastainen, demokratiaa kaventava vaikutus.

Toiseksi s. 8 maankäytön toteuttamisen ja koulutilojen riittävyyttä koskevassa toisessa kappaleessa ohitetaan Ylikylän-Vennivaaran –alueen koulutilojen riittävyys kokonaan, vaikka alueelle sijoittuu ohjelmassa olevien suunnitelmien toteutuessa selkeästi suurin määrä uusia lapsiperheitä ja toisaalta Ylikylän koulu on jo tällä hetkellä ääriään myöten täynnä. Tämän tilanteen ratkaisu ei ole vain koulupalveluissa huomioitava asia, vaan sen ratkaisemiseksi on tehtävä saumatonta suunnitteluyhteistyötä hallintokuntien rajojen ylitse.

Kummastelimme myös s. 23 olevaa taulukkoa, josta saa sen kuvan, että Ounasvaaralle kaavaillun kiistanalaisen mökkikylän kaavaratkaisu olisi jo tehty.

Ihmetystä herättää myös tulviin varautumista koskeva perusteluteksti s. 30 ensimmäisessä kappaleessa. Lapin ELY-keskus toteaa selvityksessään ” Tulvariskien alustava arviointi Kemijoen vesistöalueella ”että, ”Keskimäärin tulvat pysyvät samansuuruisina kuin nykyisin jaksolla 2011-2040 ja pienenevät hieman jaksolla 2041-2070.” Muuten tulvariskien huomioimista MAATOssa koskeva teksti on asiallista ja hyväksyttävää.

Meitä häiritsi myös se, että sivulla 11 Kaavoituksen investointimäärärahaa käsiteltäessä Ounasvaaran tontinluovutuskilpailun kohdalta puuttuu sana mahdollinen, joka Valionrannan, Erottajan ja Linja-autoaseman keskeneräisten kaavoitusratkaisuiden kohdalle on merkitty – aivan kuin Ounasvaaran mökkikaava olisi jo hyväksytty, mitä se ei suinkaan ole.

Vihreä valtuustoryhmä on kaupunginhallituksen esityksen takana ja valmis hyväksymään käsittelyssä olevan Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman valtuustokaudelle 2013–2016

Vihreän valtuustoryhmän puolesta, Jorma Kuistio