Ryhmäpuheenvuoro

Ryhmäpuheenvuoro/ Vihreät

Sari Ylipulli

 

§ 146 Talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

§ 147 Vuoden 2013 tulovero ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

 

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

 

Tulevan vuoden talousarviota lukiessa huomaa, että olemme asukasmäärän kasvuun nähden elinvoimainen kaupunki. Samanaikaisesti kun tänne muuttaa ja syntyy uusia rovaniemeläisiä, palvelutarve, ja sitä myöten budjetin menopuoli, kasvaa. Vaikka menojen lisääntyminen hirvittääkin, on se lopulta positiivinen merkki – jotain täällä tapahtuu – ihmisiä tulee lisää ja heille on laadukkaat peruspalvelut järjestettävä.

15 miljoonan euron alijäämän kattaminen ei tietenkään ole helppo tehtävä. Kaupunginjohtajalla ja johtavilla viranhaltijoilla on velvollisuus esittää meille toimenpiteitä, joilla budjetti saadaan tasapainoon. Voidaan kuitenkin arvioida ja kysyä, ovatko kaikki nämä toimenpiteet tarpeen tai tehokkaita.

Vihreän valtuustoryhmän mielestä veroprosentin korottaminen 0,5 prosentilla on riittävä. Mutta yleisesti ottaen verojen jatkuva nostaminen on lyhytnäköistä talouspolitiikkaa ja saattaa johtaa siihen, että muita, työläämpiä ja pitkäjänteistä suunnittelua vaativia toimia kuten toiminnan rakenteiden selvittämistä ei sitten jaksetakaan lähteä toteuttamaan, koska tuudittaudutaan veronkorotuksen autuaaksitekevään vaikutukseen. Tämä tie tuo hetken helpotuksen mutta jättää meidät vaille pitkän aikavälin kestävää ratkaisua.

Meidän mielestämme oleellisinta kestävää talouspolitiikkaa Rovaniemellä olisi paneutua ongelmien syihin. Yksi monella tapaa epävarmuutta, epäselvyyttä ja resurssien hukkaamista aiheuttava tekijä on useasti mainittu ja moitittu tilaaja-tuottaja- järjestelmä. Mielestämme uuden valtuuston on jatkettava entistä päättäväisemmin tämän hallintomallin selkeyttämistä ja siitä asteittain luopumista. Se sisältää paljon sellaista hallinnollista pientä näpertämistä, jota ei oikeasti tarvita ja on kallista. Tähän liittyy myös se, että perusteellisesti selvitettäisiin se, mihin henkilöstön aika menee. Meneekö se järkevällä tavalla palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen vai turhanaikaiseen, byrokraattiseen, ”omalta talolta” palveluiden tilaamiseen?

Meidän tulee kannustaa Rovaniemen kaupungin henkilöstöä ideoimaan ja valmistelemaan muutoksia yhdessä kuntalaisten ja kuntapäättäjien kanssa. Hallinnon ja rakenteiden muutokset on toteutettava alhaalta ylöspäin eikä päinvastoin. Parhaat ideat löytyvät kaupungin tavoitteita käytännössä toteuttavalta ruohojuuritasolta. Tarvitsemme tavoitteellista, poikkihallinnollista yhteistyötä sekä kaupungin prosessien selkeyttämistä ja terävöittämistä. Uskomme, että uuden kaupunginjohtajan johdolla nämä tavoitteet on mahdollista toteuttaa.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjakoa ja hoidon porrastusta on tarkasteltava ennakkoluulottomasti ja perusteellisesti. Voimme varmasti tehdä paljon enemmän oman perusterveydenhuollon toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi, mikä vähentäisi painetta erikoissairaanhoidon suuntaan.

Talousarvioesityksessä ilahduttavaa lukemista ovat esitykset koulujen ja päiväkotien peruskorjauksiin. Mitä tulee Muurolan lukioon, sitä voitaisiin kehittää erikoislukiona, vaihtoehtoja on useita, mm. muotoilu- tai matkailulukio.

Apulaiskaupunginjohtaja Anttila kertoi meille ns. yritysvaikutusten arvioinnista joka teknisen sektorin lisäksi ulotetaan läpäisyperiaatteella kaikkien hallinnonalojen päätöksentekoon. On tärkeää, että ylipäänsä mietitään päätösten vaikutuksia. Tärkeää olisi myös käydä asiasta arvokeskustelua eli tutkia, kenen näkökulmasta vaikutuksia tarkastellaan. Aivan yhtä hyvin voisimme tehdä arviointia siitä, mitkä ovat päätöstemme vaikutukset syrjäytymiseen, sukupuolten tasa-arvoon tai kulttuuriperinnön säilyttämiseen.

Haluamme tehdä lisäyksen talousarviopäätökseen: “Valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen arvioimaan huolellisesti palveluiden tuottamisen tavan ja rakenteen sekä tuomaan talousarvioon perustuvat parannusehdotukset valtuustolle viimeistään kesäkuussa 2013.”

Aikataulutus on tärkeä, koska mahdollisten rakenteiden muutosten tulee ehtiä vuoden 2014 budjettiin.

Hyvä puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä hyväksyy esitetyllä lisäyksellä talousarvion ja sekä tulo- että kiinteistöveroprosentin korotukset vuodelle 2013.