18.5.2008: Valtuustokysymys/kiintiösäännös

Kaupunginvaltuusto, 18.5.2008

Valtuustokysymys:

Kaupunginhallitus joutui vastikään muuttamaan Valionrannan rakennushankkeen ohjausryhmän kokoonpanon vastaamaan tasa-arvolain kiintiösäännöstä. Tällä hetkellä hallinnossamme on myös muita työryhmiä, joiden kokoonpanoa tulisi tarkistaa, mm. Mustikkamaan Biovoimalaitoksen seurantaryhmä.

Työ- ja ohjausryhmien kokoonpanojen korjaaminen jälkikäteen on kuitenkin sekä epäkäytännöllistä ja epämiellyttävää.

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a §:ssä todetaan, että kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Kiintiösäännös koskee kaikkia kunnallisia toimielimiä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja. KHO on todennut, että kiintiösäännöksen tarkoittamia toimielimiä voivat joissakin tapauksissa olla muutkin kuin kuntalain 17 §:ssä mainitut elimet, esim. työryhmät.

 

Kiintiösäännös koskee myös kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimiä esim. yhtymävaltuustoja, yhtymäkokouksia ja yhtymähallituksia sekä kuntien yhteisiä toimielimiä esim. lautakuntia, johtokuntia, toimikuntia ja seutuyhteistyöneuvottelukuntia.

 

Toimielimen asettamista valmistelevan viranomaisen tulee huolehtia siitä, että kiintiösäännöstä noudatetaan. Pyytäessään ulkopuolisia tahoja nimeämään edustajansa toimielimeen, viranomaisen on pyydettävä sekä nais- että miesehdokas kutakin paikkaa kohti.  Ehdokkaita pyydettäessä tulee muistuttaa kiintiösäännöksen velvoittavuudesta.

 

Me, allekirjoittaneet valtuutetut, kysymme kaupunginhallitukselta:

 1) Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä, jotta tasa-arvolain tarkoittamaa kiintiösäännöstä noudatetaan myös muualla kuin lautakuntien kokoonpanoissa, esimerkiksi väliaikaisissa, tiettyä tehtävää varten muodostettavissa työ- ja ohjausryhmissä?

2) Mitä keinoja kaupunginhallitus aikoo ottaa käyttöön, jotta kaikki valtuustossa edustettuina olevat puolueet saadaan kantamaan määrällisesti yhtä paljon vastuuta kiintiösäännöksen toteutumisesta?