14.11.2011: Talousarviosta

Ryhmäpuheenvuoro/ Vihreät

§ 100 -101

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

 

Olemme rovaniemeläisinä, suomalaisina ja eurooppalaisina jättämässä taaksemme poliittisesti ja taloudellisesti hyvin haasteellisen vuoden. Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna vuosi on ollut siinä määrin negatiivisten ja yllättävien uutisten merkitsemä, että vuoden vaihteen lähestyessä katseensa suuntaa jo mielellään tulevaan.

Rovaniemelle kulunut vuosi on ollut tyydyttävä. Verotulot ja asukasmäärä ovat kasvaneet ennakoitua enemmän ja erityisen ilahduttavaa on, että alle 25-vuotiaiden työttömyys on laskenut.

Huolimatta viime aikaisesta kohtuullisen suotuisasta kehityksestä, Rovaniemen kaupunki on kuitenkin tulevaisuudessa palveluiden järjestämiseen ja talouden tasapainoon liittyvien suurten haasteiden edessä.

Kun vertailemme talouslukuja hieman tarkemmin, voimme huomata, että ensi vuonna toimintakate kasvaa tähän vuoteen verrattuna enintään 3,3 prosenttia. Siitä eteenpäin taloussuunnittelukaudella vastaava prosentti on 2,2. Talouslukujen on aina liityttävä toimintaan.Talousarviota lukiessa tulee mieleen, että toiminnasta syntyviä kuluja on tavalla tai toisella tasapainotettava. Ensi vuonna tämä tarkoittaa myynti-, maksu- ja vuokratuottojen kasvattamista, jotta voidaan kattaa esimerkiksi palveluiden ostojen vuoksi lisääntyvät kustannukset.

Menopuoli vaikuttaa aina kuitenkin olevan konkreettisempi ja todellisempi kuin toiminnasta syntyvät tuotot, sillä palvelutarpeet ja palkkakulut eivät katoa mihinkään.  Tiukassa taloustilanteessa mm. Korundin vetovoima arveluttaa. Toivomme kulttuuripuolen päättäjille ja toimijoille runsaasti innovatiivisuutta ja voimia, jotta upean kulttuuritalomme tuotot ja kulut saadaan tasapainoon.

On selvää, että kuntien vastuut ja haasteet tulevaisuudessa peruspalveluiden tuotannossa vain lisääntyvät. Tämän vuoksi meidän on aktiivisesti etsittävä kaupungin toiminnan uudistamista jo vuonna 2012, jotta vaikutukset ehtivät edes osittain toteutua vuoteen 2014 mennessä. On tärkeää, että toimintaa käytännössä toteuttava henkilöstö ehtii sopeutua muutokseen.

Meidän tulee kannustaa Rovaniemen kaupungin henkilöstöä ideoimaan ja valmistelemaan muutoksia yhdessä kuntalaisten ja kuntapäättäjien kanssa. Parhaat ideat löytyvät kaupungin tavoitteita käytännössä toteuttavalta ruohojuuritasolta. Tarvitsemme tavoitteellista, poikkihallinnollista yhteistyötä sekä kaupungin prosessien selkeyttämistä ja terävöittämistä.

Sos. ja terv.-puolen menot muodostavat leijonan osan kaupunkimme menoista ja niihin kohdistuu siksi aina 
erityinen paine. Tässä talousarviossa sote-puolen menojen kasvua on hillitty muun muassa porrastamalla tiettyjen
 palvelujen aloitusajankohtaa. Ryhmämme pitää tätä menettelyä kohtuullisena, mutta mielestämme sitä ei voi käyttää jatkuvana tapana vuodesta toiseen.

Kustannuksia hillitseviä ratkaisuja etsittäessä on äärimmäisen tärkeää huomata, että palvelujen määrällinen tarve kasvaa, mutta laadullistakaan palvelujen heikentämistä ei voida sallia. Käsiparit ikäihmisten hoidosta tai päivähoidosta eivät saa jäädä puuttumaan, mutta kaikki kestävät mahdollisuudet kasvattaa palvelutuotannon tuottavuutta käytetään. Tärkein näistä työvälineistä on luottamus ja tuki sille, mitä virkamiehet tekevät.

 

Strategiassa mainitaan yhdeksi tavoitteeksi kuulluksi tuleminen ja osallisuuden tukeminen asioita valmisteltaessa. Tämä on vihreän valtuustoryhmän mielestä yksi keskeisimmistä arvoista kaupunkimme kehittämisessä. Kaavoitusasioissa aivan erityisesti asukkaiden varhainen osallistumisen sekä kuulluksi tulemisen lisäksi mielipiteiden huomioiminen käytännön tasolla, lopputuloksissa, on ensiarvoisen tärkeää. Kaupungin hallintoa ja prosesseja on siis kehitettävä niin, että moninkeskinen kommunikointi ja keskustelu asioiden varhaisessa valmisteluvaiheessa toteutuu nykyistä tavoitteellisemmin.

Yksi vuoropuhelun ja kaupunkilasten mielipiteiden kuulemisen aihe voisi olla kysymys, millaista kehittämistä kaivataan. Ovatko ensisijaisia todellakin strategian sivulla 29 mainitut “Lapin megahankkeet”? Vihreiden mielestä Rovaniemellä pitäisi pikemminkin painottaa paikallisten pienten ja keskisuurten, jo alueella toimivien yritysten merkitystä, puhumattakaan esimerkiksi ruohonjuuritason järjestöjen mm. kulttuuritoimijoiden yleistä yritteliäisyyttä ja luovaa ilmapiiriä vahvistavista hankkeista.

Sivulla 44 puhutaan Elinkeinoelämän- ja aluekehittämispalveluista, jotka kulkevat käsikädessä kaavoituksen kanssa. Yrityselämän vauhdittamiseen liittyen mainitaan termi “joustavuus”, sen sisältö jää hieman avoimeksi. Joustavissa toimintavoissa voi olla piilossa kaksiteräinen miekka, mikäli mutkia oiotaan ja esimerkiksi asukkaita jätetään kiireen vuoksi kuulematta. Vihreä valtuustoryhmä haluaakin korostaa MRL:n tarkkaa noudattamista kaikkien kaavamuutoksia hakevien suhteen.

Tehtäväalueen keskeisissä muutoksissa ja toimenpiteissä on otettu esille Ounasvaaran kehittäminen.
Vihreän valtuustoryhmän mielestä Ounasvaara 2 kehittämisohjelman päivittämistyölle tulee nimetä ohjausryhmä. Päivittämistyö olisi hyvä saattaa loppuun tällä valtuustokaudella.
kuitenkin niin, että suunnittelun pohjalla on kaupunkipuistohanke ja nämä kaksi työryhmää toimivat yhteistyössä keskenään Laatutavoitteet on asetettava korkealle ja haluamme korostaa yleissti ottane eri hankkeiden vaikutusten ennakkoarvioinnin tärkeyttä. Ounasvaara 2 kehittämisohjelman päivitystyö voitaisiinkin aloittaa osallistamis- ja arviointisuunnitelmalla. Myös lautakuntakierrokset ennen lopullista päätöksentekoa ovat tärkeitä. Aikataulu on asetettu ehkä turhan tiukaksi. Vihreät esittävätkin, että päätöksentekoa siirrettään nyt asetetusta ennen kesälomaa-tavoitteesta ensi vuoden loppuun. Kun kyseessä on rovaniemeläisille hyvin tärkeä asia, on jätettävä tilaa keskustelulle ja asian huolelliselle valmistelulle.

 

Poliittisten ja taloudellisten myrskyjen vuoden 2011 taakse jättäminen ei ole siis vaikeaa. Rovaniemelle ensi vuosi tulee olemaan mielenkiintoinen, luvassa on pohdintaa pormestarimallista, isoja kaavoitushankkeita, lautakuntamallin kehittämistä, demokratian vahvistamista palvelukylissä ja monia muita kuntalaisia läheltä koskettavia asioita. Kun kaiken kiireen keskellä muistamme avoimuuden, tasa-arvon, vahvemman keskustelukulttuurin edistämisen ja varhaisen vaiheen kuntalaisten osallistamisen, olemme oikealla tiellä.

Arvoisa puheenjohtaja, Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy talousarvion vuodelle 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän varmistamiseksi Rovaniemen kaupungin toimintakulttuu