Suomi on YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa (Agenda 2030) yhdessä muiden maiden kanssa sitoutunut tavoittelemaan ekosysteemien heikentymisen nollatasoa. Jotta tavoite voidaan saavuttaa, tarvitaan monenlaisia keinoja. Yksi keino luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi ovat ekologiset kompensaatiot. Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että menetetyt luontoarvot kompensoidaan toisaalla esimerkiksi suojelemalla tai ennallistamalla luontoa.

Suomessa esiintyvistä lajeista joka yhdeksäs on uhanalainen eli vaarassa hävitä. Luontotyypeistä jopa puolet on arvioitu uhanalaisiksi. Vaikka luonnonsuojelun rahoitusta on merkittävästi lisätty, ei elonkirjon hupenemista olla kyetty pysäyttämään.
Kunnat aiheuttavat luontokatoa esimerkiksi kaavoittamalla uusia asuinalueita tai infraa luontoarvoiltaan arvokkaille alueille. Rovaniemi on kasvava kaupunki, ja uusille asukkaille rakentuvat talot ja alueet voivat samalla tarkoittaa luontoarvojen heikentymistä. Luontoa suojellaan aina paikallisesti, ja siksi kunnilla on tärkeä rooli luontokadon pysäyttämisessä.

Ensisijaista on aina välttää luontohaittoja. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luontoarvot huomioidaan kaavoituksessa ja että vältämme rakentamista siellä, missä on arvokasta luontoa. Kuitenkin, jos haittoja ja luontoarvojen heikentymistä ei voida täysin estää, kompensoidaan aiheutetut luontohaitat suojelemalla tai ennallistamalla luontokohteita. Tätä varten tulee kartoittaa hyvityspankki kompensointiin soveltuvista alueista.

Mallia ekologisen kompensaation käyttöönotosta voi hakea esimerkiksi Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston, Luonnontieteellisen Keskusmuseon (LUOMUS), Suomen ympäristökeskuksen ja Akordi Oy:n toteuttamasta pilotista Jyväskylän kaupungissa.

Tämän aloitteen allekirjoittaneet henkilöt esittävät, että Rovaniemen kaupunki
🌲kartoittaa alueita, joissa on kompensointiin soveltuvia luontoarvoja ja joita ei ole jo ennalta suojeltu, jotta ne ovat aidosti lisäisiä, ja joita voidaan joko pysyvästi suojella tai ennallistaa ja
🌲kerryttää tällaisista alueista ekologisen kompensaation hyvityspankin. Näitä alueita suojellaan tai ennallistetaan ekologisen kompensaation keinoin silloin, kun kaupunki aiheuttaa luontohaittoja toiminnallaan