Yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan kokouksessa on eilen 20.9. käsitelty lupaa voimalaitoksen luukkuaseman rakentamisesta Sierilään. Lupa on myönnetty ja lautakunnan jäsen Tarja Suopajärvi (Vihreät) jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Rovaniemen kaavoituspäällikkö on myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan poiketa yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta sekä rakentamisrajoituksesta Sierilän vesivoimalaitokseen kuuluvan luukkuasemarakennuksen toteuttamista varten. Lupa on myönnetty viranhaltijapäätöksellä 17.8.2022. Tästä päätöksestä on jätetty neljä oikaisuvaatimusta muun muassa luonto- ja maisema-arvoihin sekä lupa-asian puutteelliseen valmisteluun ja virheellisiin perusteluihin vedoten. Oikaisuvaatimusten jättäjät ovat vedonneet myös valituksenalaiseen Kemijoki Oy:n vesitalouslupaan. Kemijoki Oy:llä on aluehallintoviraston myöntämä vesitalouslupa, mutta asiasta on valitettu.
Tarja Suopajärvi esitti, että asia palautetaan valmisteluun ja pyydetään Rovaniemen kaupungin lakimiehen lausunto. Esitystä ei kannatettu, joten Suopajärvi jätti asiasta eriävän mielipiteen. Suopajärvi toteaa:
”Päätöksen laillisuus on herättänyt kansalaisissa huolta: rakentamista ei pitäisi aloittaa ennen kuin laillisuus on varmistettu.”
Sierilän vesivoimalaitos uhkaa Suomen pisimmän joen viimeistä luonnontilaista osuutta. Sierilä vaarantaisi useiden uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja estäisi kalojen vaelluksen. Rakennetun Kemijoen viimeiset vapaat kosket ovat myös merkittävä virkistys- ja kalastuskohde. Suopajärvi kertoo:
”Kemijoki Oy ei ole suostunut rakentamaan kalateitä tai ohitusuomia lohen ja muiden virtavesissä kutevien kalojen palauttamiseksi Kemi- ja Ounasjokeen, vaikka on yhtiönä toiminut taloudellisesti tuloksellisesti jo vuosien ajan. Nyt energiakriisiä käytetään verukkeena yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi luonnosta piittaamatta.”
Rovaniemen Vihreät on linjannut kantansa Sierilään muun muassa kuntavaaliohjelmassa 2021: ”Edistetään kalateiden rakentamista ja kunnostetaan virtavesiä. Ei rakenneta Sierilän vesivoimalaitosta.” Kanta perustuu vesivoimalaitoshankkeen luonto- ja elinkeinovaikutuksiin, kuten luontomatkailuun. Rovaniemen Vihreät haluaa mahdollistaa tuuli- ja aurinkoenergian rakentamisen. Rovaniemelle ei ole vielä hyväksytty yhtäkään tuulivoimayksikköä kunnan alueelle, huolimatta päästöttömän energian tarpeesta ja tuulivoimayhtiöiden tuomista kiinteistöverotuloista.