Lähisuhdeväkivalta on merkittävä ja laaja ihmisoikeusongelma Suomessa. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy sekä akuuttivaiheen palveluiden tarjoaminen kuuluu kunnan tehtäviin. Väkivallan vastainen työ vaatii koordinointia, ohjausta sekä riittävät resurssit. STM ja Kuntaliitto ovat antaneet kunnille jo vuonna 2008 valtakunnalliset suositukset lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä. Kuitenkin STM:n vuonna 2019 teettämän kuntakyselyn mukaan noin puolesta kunnista puuttui tarvittavat rakenteet lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn.Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen työntekijöillä tulee olla ammatillinen valmius puuttua lähisuhdeväkivaltaan sekä ajantasainen osaaminen sitä koskevasta lainsäädännöstä, mukaan lukien Istanbulin sopimus. Amnestyn kuntatutkimus (2017) kertoi, että naisiin kohdistuvan väkivallan erityisten riskiryhmien asema suhteessa väkivaltatyön palveluihin on heikko koko maassa.

Kuntien on panostettava väkivallan vastaiseen työhön ja sitä on kehitettävä suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti sekä ennen kaikkea lain edellyttämällä tavalla. Poliittisesti ja yhteisesti sovitut rakenteet lähisuhdeväkivallan ehkäisytyölle hyödyntävät kuntien palveluissa työskenteleviä sekä järjestöjen työtä, mutta ne ennen kaikkea takaavat toimivat palvelupolut sekä tarvittavan tuen lähisuhdeväkivaltaa kokeneille. Rovaniemellä lähisuhdeväkivallan tai -uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus oli vuonna 2020 16%, kun Lapissa vastaava osuus on 11,1% ja koko Suomessa 10,4%.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemellä toimeenpannaan STM:n ja Kuntaliiton vuonna 2008 antamat suositukset lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöstä. Esitämme, että lähisuhdeväkivallan ehkäisy sisällytetään kunnan hyvinvointistrategiaan ja turvallisuussuunnitteluun sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelmiin. Näiden suunnitelmien pohjalta laaditaan lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma, joka sisältää ongelmia ehkäisevää toimintaa, matalan kynnyksen palveluita, akuuttipalveluita, kuten turvakotipalveluja ja kriisiapua, väkivallan ehkäisytyöhön erikoistuneita palveluita, pitkäaikaista tukea ja terapiaa väkivallan traumatisoimille ihmisille sekä palvelupolun ja sen näkyväksi tekemisen. Esitämme myös, että kuntaan perustetaan suositusten mukaisesti väkivallan ehkäisytyön monialainen yhteistyöryhmä ja palkataan lähisuhdeväkivaltatyön koordinaattori.

Näitä suunnitelmia ja ohjelmaa on seurattava ja niiden toimeenpanosta raportoitava säännöllisesti. Ohjelmaan tarvittavat resurssit tulee turvata osana kunnan talousarviota ja budjettia.