Kansainvälisen ilmastopaneelin raportti toteaa, että ilmastonmuutos muuttaa elämää niin maalla, merillä kuin ilmakehässä. Jokainen asteen kymmenesosankin nousu on merkittävä lisäriski yhteiskunnille ja luonnolle. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan nopeita, laaja-alaisia ja johdonmukaisia toimia, jotka vähentävät päästöjä, vahvistavat hiilinieluja ja auttavat sopeutumaan muutoksiin. Näillä toimilla on kiire ja kuluva vuosikymmen on päästöjen hillitsemisessä ratkaiseva. Arktisella alueella ilmasto lämpenee nopeammin kuin maapallolla keskimäärin – jopa yli kaksinkertaisella vauhdilla. Kunnilla on merkittävä rooli ilmastotyössä, koska niissä tehdään päätöksiä energiaratkaisuista, hankinnoista, palveluverkosta ja maankäytöstä. Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 45 ja yritykset noin 45 prosenttia. Tämän takia vaikuttavimmat teot saadaan aikaan yhteistyössä kunnan alueella toimivien yritysten ja kuntalaisten kanssa. Kuntien merkitys on siis merkittävästi suurempi kuin tuo edellä mainittu 10%, sillä ilman kunnan toimijuutta ilmastoystävällisemmän elämän mahdollistajana, eivät yritykset ja asukkaat pysty tekemään ilmastoystävällisiä valintoja. Ilmastonmuutos luokin nimenomaan mahdollisuuksia Rovaniemelle, sen asukkaille ja yrityksille. On olemassa valtavasti työkaluja, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja hidastaa ja siihen sopeutua. Nämä toimet luovat alueella investointien kautta työpaikkoja, elinvoimaa ja hyvinvointia.

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hanke on vuonna 2008 alkanut Suomen ympäristökeskuksen koordinoima hanke, jossa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Ideana on, että kunnat toimisivat ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöinä ja loisivat samalla liiketoimintamahdollisuuksia energia- ja ympäristöalan yrityksille. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-verkostossa on mukana jo lähemmäs 80 kuntaa, eli yli viidesosa kunnista, ja viisi Hinku-maakuntaa. Verkoston kuntien tavoitteena on saavuttaa 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasoon verrattuna. Tähän päästään hyvällä yhteistyöllä kuntien, sen asukkaiden ja yritysten kesken.

Lapissa Enontekiö (liittynyt vuonna 2018), Posio (liittynyt 2021) ja Kemi (liittynyt 2020) ovat Hinku-kuntia. Pohjois-Pohjanmaalla muun muassa Ii on hyvä esimerkki siitä, miten Hinku-kuntana päästöjä on saatu vähennettyä ja samalla Iin veto- ja pitovoimaa lisättyä. Ii komeilee myös päästöjen vähentäjien kärjessä. Siellä energiakulut ovat mm. öljystä maalämpöön ja pelletteihin siirtymällä ym. toimilla vähentyneet niin paljon, että se vastaa jo 0,25 prosenttiyksikön muutosta veroäyrissä. Iissä on laskettu, että ilmastotoimilla saavutetaan 550,000 € säästöt vuodessa ja tuulivoiman verotulot ovat vuodessa 1,200,000€. Ii on osannut hyödyntää ilmastotyötään upeasti brändinsä rakentamisessa: 10 vuodessa tuntemattomasta kunnasta on tullut maailmanlaajuisesti tunnettu ilmastotyön edelläkävijä, jonne ihmiset haluavat muuttaa, jossa kunnan investoinnit ovat tuoneet elinvoimaa ja kaikki tämä on ollut taloudellisesti kannattavaa.

Suomen Ympäristökeskuksen 2020 julkaiseman tutkimuksen ” Kohti Hiilineutraalia kuntaa: ilmastoverkoston vaikutus kuntien ilmastotyöhön ja päästöihin” mukaan Hinku-verkoston jäsenyydellä löydettiin olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys kunnan kasvihuonekaasupäästöihin. Varsin pienin resurssein voidaan merkittävästi vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillintää kuntatasolla siten, että toiminnan taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ovat kiistattomat. Samalla kun saadaan aikaiseksi päästövähennyksiä, pystytään luomaan uudenlaisia kasvunäkymiä alueen elinkeinoelämälle. Lisäksi kunnat ja yritykset saavat imagohyötyä profiloituessaan energia- ja ilmastoalan edelläkävijöiksi. Hinku-hankkeen laajenemisen myötä ilmastoystävällinen kotimaan kysyntä vahvistuu. Tästä hyötyvät paikallisen elinkeinoelämän lisäksi myös Hinku-kuntien ulkopuoliset yritykset, jotka tarjoavat ilmastomuutoksen hillinnän edistämiseen liittyviä tuotteita ja palveluja. Ilmastonmuutoksen edelläkävijäkunnat ovat osoittaneet, että kunniahimoinen ilmastotyö on myös taloudellisesti järkevää.

Hinku-Verkostoon liittyminen on julkinen tahdonilmaus siitä, että ilmastotoimilla on strateginen painoarvo ja haluamme olla edelläkävijöitä. Rovaniemi on maakunnan ainoa yliopistokaupunki ja kaupungin veto-ja pitovoimatekijöitä miettiessä ympäristö- ja ilmastoarvot tulee huomioida. Rovaniemi on voimakkaasti riippuvainen talvimatkailusta. Matkailun kasvavana trendinä ovat ympäristöarvot, vastuullisuus ja kestävä tapa toimia. Samalla kun tietoisuus ympäristöasioista on lisääntynyt, ovat ne yhä painavampia kriteereitä lomakohteen valinnassa. Pitkäjänteinen työ vastuullisuuden parantamiseksi onkin yksi kilpailuvalteista. Rovaniemen ”Arktinen pääkaupunki” on tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen tunnistetuin kaupunkislogan. Rovaniemen brändityössä keskeiseksi nousi pohjoinen luonto. Ilmasto- ja ympäristötyö on myös sitä parasta elinvoimapolitiikkaa, mihin Rovaniemenkin Arktisena pääkaupunkina tulisi ehdottomasti sitoutua.

Me allekirjoittaneet esitämme Rovaniemen liittymistä HINKU-verkostoon.