Ihmisten syyt muuttaa maastaan ovat hyvin moninaisia. Ilmastonmuutos ja globaali köyhyys ovat kuitenkin juurisyitä sille, miksi nykyisin yhä useammin ihmiset joutuvat jättämään kotimaansa. Konfliktit ja sodat eivät synny itsestään, ja myös me voimme vaikuttaa siihen, että koko maailma on vakaampi ja vauraampi paikka meille kaikille.

Rovaniemen ei tule olla vain Lapin pääkaupunki, vaan meidän tulee pyrkiä olla yksi koko Arktisen alueen keskuksista. Meillä on siihen olemassa kaikki mahdollisuudet: korkeakoulutusta, monipuolisesti resursseja ja toivottavasti myös tahtoa. Siksipä kansainvälisyyden ja ihmisten yhdenvertaisen kohtelun tulee olla sisäänrakennettuja ja jatkuvia elementtejä kaupungin päätöksenteossa ja toiminnoissa. Nämä kotouttamiseen olennaisesti liittyvät asiat tulee siis olla oikeastaan itsestäänselvyyksiä, eikä vain asioita, joita harjoitetaan erityisryhmien kohdalla.

Vihreä maahanmuuttopolitiikka korostaa kotouttamisen tärkeyttä. Valtuustoryhmämme näkeekin, että kotouttamisohjelma on laaja ja monipuolinen. Edellytämme kuitenkin, että ohjelma tulee nähdä isona raamina, jonka kautta voidaan tehdä täsmällisempiä ja yksityiskohtaisempia toimenpiteitä jatkossa. Vuosittainen tarkastelu ei saa jäädä vain tiedoksi merkitsemisen tasolle, vaan kotouttamista on aktiivisesti seurattava myös täällä valtuustossa. Jos aktiiviselle vuorovaikutukselle ei kuitenkaan taata riittävästi resursseja, on ohjelman aikajänne mielestämme liian pitkä – tällöin uutta, kattavampaa ohjelmaa on tehtävä jo viimeistään ensi valtuustokaudella.

Seuraavat toiveet ovat ajatuksia jatkoa varten, eli hieman vihreitä ajatuksia siitä, mitä ohjelman täsmentäminen tulevaisuudessa pitäisi tarkoittaa.

Mielestämme jokaisen maahanmuuttajan tulee päästä osaksi kotouttamissuunnitelmaa ja päästävä koutouttamiskoulutukseen, riippumatta muuttajan työmarkkina-asemasta tai ajasta, jonka hän aikoo Suomessa viettää. Aiemmin hankittuja taitoja ja osaamista on kartoitteva laajasti. Rovaniemen tulee olla edelläkävijä etäosallistumisen mahdollistajana, sillä jokaisen maahanmuuttajan tulee saada omakielistä yhteiskuntatiedon opetusta. Suomen kielen yleisten kielitutkintojen eli YKI-testin suorittamismahdollisuuksia tulee Rovaniemellä lisätä ja maahanmuuttajille tulee tarjota kielikoulutusvoucher eli koulutusseteli, jolla on oikeutettu maksuttomaan suomen kielen koulutukseen 2100 opetustunnin ajan. Tukipalveluiden ja erityisesti oppilashuollon ja -ohjauksen tulee olla nykyaikaista ja kotouttamista tukevaa.

Suomen tulee nostaa pakolaiskiintiö 750 aluksi 2500, myöhemmin vähintään muiden pohjoismaiden tasolle, suhteutettuna tietenkin pakolaisten määrään maailmassa. Rovaniemellä kuntapaikkoja pitäisi siis vastaavasti lisätä nykyisestä 50 ainakin 200.  Haluaisimme, että myös Rovaniemellä voitaisiin tarjota turvapaikanhakijoille myös muita asuntoja, kuin vastaanottokeskus.

Lisäksi toivomme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuutta osallistua kotouttamisen SIB eli social impact bond eli sosiaalinen vaikuttavuusjohdannainen -hankkeisiin. Työllistyminen on äärimmäisen tärkeä osa kotoutumista, mutta samalla SIB-hankkeilla voidaan edistää myös paikallisten yritysten kykyä löytää osaavaa työvoimaa maahanmuuttajien joukosta.

Näillä sanoilla vihreä valtuustoryhmä merkitsee tiedoksi

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Miikka Keränen