Arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolevat,

Vihreän Liiton valtuustoryhmä haluaa todeta, että se pitää nyt käsittelyssä olevaa Talousarvioesitystä hyvin valmisteltuna. Näin siitä huolimatta, että haluamme nostaa sieltä esille muutamia seikkoja ja kummallisuuksiakin.

Aivan aluksi on todettava, että kaupungin talous on kokonaisuudessaan erittäin hyvässä kunnossa. Tähän ovat vaikuttaneet viimeisten vuosien aikana ainakin seuraavat seikat: Ensinäkin olemme pitäneet veroprosenttimme tasolla, joka oikeasti vastaa käyttötalousmenoja ja joka on osittain pystynyt vaikuttamaan siihen, että lainamäärämme asukasta kohden on todella alhainen vertailukuntiin ja koko maahan verrattuna. Tämän vastapainona toiseksi olemme investoineet niukasti, jonka ikävänä seurauksena on ollut korjausvelan kasvaminen kiusallisen suureksi. Kolmantena seikkana haluamme nostaa esille eri palvelualueiden toiminnan tehostamisen, jonka seurauksena käyttötalousmenot eivät ole absoluuttiselta euromäärältään nousseet lainkaan vuodesta 2015 ja reaalikustannukset ovat luonnollisesti jopa hieman laskeneet.

Mutta sitten erinäisiin yksityiskohtiin. Asutus keskittyy voimakkaasti muutamaan kaupunginosaan. Se, että Ounasrinteen ja Saarenkylän asukasluku on ollut tällä vuosikymmenellä negatiivista, ei meitä järin paljon huolestuta, mutta jos ja kun haluamme pitää laajan haja-asutusalueemme ja ns. keskuskylät elävinä, huoli nousee korkeaksi. Maaseutumme tyhjenee kovaa vauhtia. Emme pidä kehitystä suotavana ja toivommekin kaupunginhallituksen löytävän keinoja kehityksen, jos ei pysäyttämiseksi, niin ainakin hillitsemiseksi.

Talous- ja työllisyysluvut ovat niin komeassa nousussa, ettei voi kuin toivoa tilanteen pysyvän tällaisena jatkossakin. Näihin voidaan vaikuttaa myös kaupungin toimin. Matkailu on tietenkin taloutemme kannalta keskeisimmässä asemassa. Siksi meidän on tehtävä viisaita, pitkäjänteisiä päätöksiä esimerkiksi Napapiirin alueen kehittämisessä. Siellä ei pidä lähteä ryntäilemään yksittäisten yrittäjien ja heidän lobbareidensa mielen mukaan, vaan panostettava kokonaisnäkemykseen ja selkeään laatua painottavaan strategiaan. Meidän on tehtävä päätöksiä myös perustuen tutkittuun tietoon ja tehtyihin selvityksiin, ei omiin arvailuihin. Matkailun kehittämiseen meillä on onneksi tarjolla ihan paikallista osaamista, sillä matkailua tutkitaan molemmissa korkeakouluissamme. Lisätään siis yhteistyötämme myös niiden suuntaan. Elinkeinopolitiikassa on parantamisen varaa kokonaisuudessaankin. Yritysten määrä kaupungissa ei ole tällä vuosikymmenellä kasvanut ja yrittäjien mielialoja luotaavissa barometreissa sijoituksemme vertailukuntien joukossa on jopa heikentynyt. Vastuu elinkeinopolitiikasta on kaupunginhallituksella ja sen onkin syytä tehdä jotain toisin kuin edellinen kaupunginhallitus teki.

Talousarvioesityksen sivulla 43 mainitaan siitä, että pyrimme nojaamaan uusiutuvaan energiaan. NeVen Suosiolassa käytetään tärkeimpänä polttoaineena turvetta, jonka päästöt aiheuttavat kaupunkimme liian suuret asukasta kohti lasketut hiilidioksidipäästöt. Vaadimme tämän asiantilan korjaamista jatkossa, joka tarkoittaa kaupungin linjan mukaisesti turpeenkäytön vähentämistä energiantuotannossa. Liikennettä käsittelevässä kappaleessa ei mainita sanallakaan kevyttä liikennettä, vaikka kaupunginhallitus vuosi sitten erinomaisen Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman. Ohjelma olisi otettava todesta ja sen olisi muututtava myös konkreettisiksi toimiksi.

Talousarvioin käyttötalousosassa meitä sangen suuresti ihmetyttää muutamat lukujen ristiriitaisuudet. Viimevuoden talousarviokokouksessa hyväksytyn Talousarvio 2017 käyttötalousosan s. 54 ja tänään käsittelyssä olevan Talousarvion 2018 käyttötalousosan s. 57 Talousarviota 2017 koskevat luvut poikkeavat toisistaan Perusturvalautakunnan kohdalla Aikuisten ja työikäisten palveluiden ja Terveydenhuoltopalveluiden osalta sekä Teknisen lautakunnan osalta. Emme löytäneet talousarviokokouksen jälkeisten valtuustonkokousten pöytäkirjoista mainintaa talousarvion muutoksista. Tälle löytynee joku asiallinen selitys. Valtuutetuille on hyvin vaikeaa verrata kulujen kehitystä, jos vertailulukuihin ei voi luottaa.

Käyttötalousosassa huomiotamme kiinnitti jälleen kaupunginhallituksen menojen kasvattaminen. Tällä kertaa nousua on 14 %, kun kokonaisuudessaan talousarvion loppusumma nousee kuitenkin vain noin 2,8 %. Edelleen haluaisimme tietää, mikä tämän selittää. Emme löytäneet asiasta mainintaa talousarviosta, emmekä talousarvion esittelyistä viime viikon infossa.

Varhaiskasvatukseen esitetään käytettävän euromääräisesti samaa summaa kuin kuluvana vuonna. Tämä johtunee ikäluokkien ja siten päivähoitotarpeen pienenemisestä. Pidämme arviota kuitenkin jossain määrin riskialttiina ottaen huomioon, että odotettavissa on arviomme mukaan vähintään 1,5 %:n palkankorotukset. Vielä suurempana näemme tämän riskin koulupalveluiden puolella, jossa oppilasmäärät ovat kasvussa ja jossa toimialajohtajan infossa antaman katsauksen mukaan talousarvion määrärahakorotus menee lähes täysin nousevien vuokrakulujen kattamiseen. Jos sivistyspalveluiden tavoite siitä, etteivät lapsi- ja oppilaskohtaiset kulut ensi vuonna nouse, palkkakustannusten nousu tulisi eittämättä tarkoittamaan ryhmäkokojen kasvattamista. Emme pidä kehitystä millään tavoin hyvänä. Toivoisimme sen sijaan lisäpanostuksia varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Varhaiskasvatus on parhain tapa estää syrjäytymistä ja eriarvoisuuden kasvua ja hallituksen koulutusleikkauksia on kompensoitava kuntatasolla.

Erikoissairaanhoidon osalta eletään mielestämme hartaiden toiveiden varassa. Edellisinä vuosina kustannukkset ovat nousseet 7 – 8 % ja nyt uskotaan siihen, etteivät kustannukset nousisi ollenkaan. Tämä lienee käyttötalousosan suurin kupla ja sen kanssa vielä painitaan.

Sen sijaan kiitämme ilolla sitä, että poliittisten ryhmien yhdessä tavoittelemaan Popparin toiminnan jatkamiseen ja Lappi Areenan jääajan hinnan laskemiseen osoitetaan vapaa-ajanlautakunnalle talousarviossa lisämäärärahat. Näin, vaikka me olisimme halunneet kohdentaa jääajan hintatuen pelkästään alle 18-vuotiaiden harrastuksen tukemiseen. Nyt se kohdistuu myös aikuisiin ja on siten osittain pois lapsilta ja nuorilta.

Investointiosa jää niin talousarvion kuin taloussuunnitelmavuosienkin osalta torsoksi, kun siihen ei ole vielä voitu pistää perjantaina valtuustosopimuksessa päätettyjä investointikohteita, mutta minkäs tekee, kun vielä ei ole tiedossa miten paljon kohteet tulevat maksamaan ja millä tavoin ne toteutetaan. Investointiosan puutteiden osalta voi samalla viitata kaupunginjohtajan katsaukseen talousarvion alussa ja talousarvion lukuun 2.7. Rovaniemen kaupungintalous; niissä olevat taloussuunnitelmakauden lopun lainakannan suuruutta koskevat arviot ovat taatusti alimittaisia. Valtuustoryhmät ovat perjantaina allekirjoitetussa valtuustosopimuksessa ilmaisseet selkeä poliittisen tahtonsa, joka tulee tarkoittamaan merkittävää investoimista ja samalla lainankannan ja käyttötalousmenojen kasvua. Tarkemmat kustannusarviot ovat käytettävissä ensi vuonna ja vuoden päästä talousarviota käsitellessä.

Teemme talousarvioon seuraavat teksteihin liittyvät muutosesitykset, joiden takana ovat kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat:

  1. 30 toinen kappale, lisätään teksti: ”Seuraava ympäristöraportti annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi vuoden 2018 aikana.”
  2. 31 lisätään toiseksi viimeisen kappaleen loppuun viimeisen lauseen jatkoksi teksti: ”…sekä Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030 –toteutuksen tilanteesta”
  3. 37 lisätään toiseksi viimeisen kappaleen loppuun viimeisen lauseen jatkoksi teksti: ” …niiden investointikohteiden osalta, joista on olemassa suunnitelmiin perustuvat euromääräiset kustannusarviot. Suunnittelukaudella tehtävistä investoinneista merkittävän osan kustannuksia ei vielä ole tiedossa.”
  4. 52 lisätään viimeisen kappaleen loppuun lause: ”Sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi kaupunki lisää kannustimien käyttöä.”

Näillä sanoin Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy Talousarvioesityksen vuodelle 2018 ja jättäen siihen samalla edellä esittämäni muutosesitykset.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio