Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

Täytyy myöntää, että Arviointikertomusta lukee erilaisella mielenkiinnolla nyt, kun on itsekin tarkastuslautakunnan jäsen. Ja sen johdosta tämän puheen painopiste onkin itse lautakunnan toiminnan kehittämisessä.

Kertomuksen johtopäätökset ja kysymysten asettelu pureutuvat keskeisiin ongelmiin. Painopiste on toiminnan tarkastelussa, siinä toteutuvatko valtuuston asettamat tavoitteet ja mittarit. Se, että hyväksyessämme arviointikertomuksen edellytämme myös itseltämme toimia ensi syyskauden alussa, on hyvä asia ja luo vastuullista jatkuvuutta päätöksentekoon.

Lautakunnan aiempien vuosien kehittämisehdotusten toteutumisen tarkastelu taulukkomuodossa on havainnollista luettavaa. Taulukko kertoo hallinnon kykenemättömyyden nopealiikkeiseen reagointiin toimintaympäristön muutoksille. Henkilöstöpolitiikka ja palkitsemisjärjestelmä eivät toteudu valtuuston tahdon mukaan, omistajapolitiikan linjauksista ei päästä yksimielisyyteen, rakenteellisten muutosten puute kummittelee jo kolmatta valtuustokautta.

On hyvä, että Arviointikertomus nostaa esiin Hankintayksikön resurssit ja niiden merkityksen kaupungin toiminnan kannattavuudessa. Sopimusrekisterin puute, toimijoiden raportointivastuu, palautteen antaminen ylipäätään tulevat varmasti esille, kun valtuustoryhmät loppu viikosta antavat lausuntojaan kaupungin palveluhankintojen järjestämisestä.

Tarkastuslautakunta tekee nelivuotiskaudeksi arvioinninsuunnitelman ja erittelee vuosittaiset tavoitteet. Tämän toimintasuunnitelman toteutuminen olisi voinut olla lyhyesti mukana tässä kertomuksessa. Lautakunta on tehnyt myös tutustumiskäyntejä arviointikohteisiin. Tämänkin toiminnan olisi toivonut olevan paperissa. Se olisi varmasti elävöittänyt kertomusta ja tuonut esiin lautakunnan roolia selvittelevänä osapuolena. Tulevina vuosina arvioinnin kohde tullaan ottamaan mukaan Arviointikertomuksen jälkiseurannassa. Minkälaista se tulee olemaan? Kenet kutsutaan kuultavaksi ja miten? Puheenjohtaja ja esitelevä virkamies siellä sitten kiemurtelevat tarkastuslautakunnan tentattavana!

Nyt vain jännityksellä odotamme tilinpäätöksen käsittelyä ja varsinkin eri hallintokuntien kommentteja omasta toiminnastaan, toimintaympäristöjen muutoksista ja tavoitteiden toteutumisesta. Menevätkö ne yksiin Arviointikertomuksen huomioiden kanssa?

Toimintansa kehittämiseksi tarkastuslautakunta valmisteli valtuuston hyväksyttäväksi ehdotuksen ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin johtosäännöksi. Tämä uudistus olisi selkeyttänyt lautakunnan mahdollisuutta raportoida havainnoistaan valtuustolle muulloinkin kuin tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnalle olisi annettu laajempi toimivalta koskien tarkastuspäällikön työsuhdeasioita. Määräyksellä olisi turvattu ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin riippumattomuus kaupunginjohtajan ja hallituksen alaisesta organisaatiosta.

Viime joulukuussa kaupunginhallitus palautti ehdotuksen takaisin valmisteluun. Tässä Arviointikertomuksessa kuitenkin puhutaan pöydälle jättämisestä, myös perustelujen puuttuminen mainitaan. Miksi kaupunginhallitus edes käsitteli asiaa, jos lautakunta on suoraan valtuuston alainen? Missä tämä päivitetty johtosääntö on uudelleen valmistelussa, kun kerran valmisteleva virkamieskään ei sitä tiedä vaan on kirjannut huomionsa Arviointikertomukseen?

Rovaniemi on mukana yhtenä kuudesta kaupungista Kuntaliiton johtamassa Tarkastuslautakuntien toiminnan kehittäminen –verkostoprojektissa. Hankkeen tarkoitus on luoda toimintamalleja, joilla terävöitetään tarkastuslautakuntien asemaa kuntien johtamisprosessissa. Myös tässä verkostossa on todettu Arviointikertomuksen jälkijättöisyys ja akuutin raportoinnin tarpeellisuus. Nykyinenkään lainsäädäntö ei kiellä tämän tyyppistä toimintaa mutta viimeistään lakiuudistuksen valmistuttua muutaman vuoden kuluttua tarkastuslautakunnilta edellytetään tilikauden aikaista raportointia osavuosikatsausten yhteydessä. Tämä edellä mainittu ei ihan ole linjassa tarkastuspäällikön esittämän jatkokehittelyn kanssa – keskustelu ja kehittäminen jatkukoon.

Kannen kuva ei mitenkään voi olla viime vuodelta.

Arvoisa puheenjohtaja, vihreä valtuustoryhmä on valmis hyväksymään tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen viime vuodelta. Samoin lautakunnan esittämät jatkotoimenpiteet sekä aikataulu niiden toteuttamiseksi voidaan hyväksyä esityksen mukaan. Kiitos!

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Sari Hänninen