Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä lehterin väki, joka osin istuukin täällä salin puolelle niin kuin ennen vanhaan.

Rovaniemen kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti palvelukylille tehdään osayleiskaavat – nyt on Sinettä vuorossa. Tämä tavoite on kirjattu myös sinne pöydille jaettuun Alueidenkäytön strategiaan. Kaupunki tarvitsee tontteja ja rakennuspaikkoja kylille, jotta omat tavoitteemme Kylien Rovaniemenä toteutuisivat. Se on myös vihreiden valtuustoryhmän tavoite.

Nyt täytyy vain muistaa, että tässä toimitaan Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet täytyy huomioida huolellisesti. Tällä ranta-alueella kasvaa laaksoarhoa sitä pientä valkeaa kukkaa, joka kukkii jokiemme rannoilla yleisesti, mutta Euroopan laajuisesti on erittäin harvinainen. Näille alueille rakennettaessa täytyy varmistaa, ettei harvinaisten kasvien ja eläinten elinolosuhteet muutu, koska silloinhan myös Natura-arvot heikkenisivät. Natura-arviointi kaavaselostuksen liitteenä on edistystä ja paikallaan.

Tulvariskikartoituksessa todetaan, että kaava-aluetta ympäröivien metsien avohakkuut ja muut niihin kohdistuvat rajut toimenpiteet sekä soiden ojittaminen turvetuotantoon, vaikeuttavat varautumista suurtulviin. Näitä suuria, kerran sadassa vuodessa tai harvemmin tapahtuvia tulvia, ei pystytä ennustamaan. SYKE:n tutkijoiden mukaan mitkään tutkimukset eivät ennusta niin suuria tulvia, mutta asuinrakentamista suunniteltaessa piirretään tulvaraja sen kerran 100 vuodessa sattuvan tulvan mukaan. Sinetän kaavaa tehtäessä käytössä on ollut erittäin tarkka mittausmenetelmä.

Tulvariskien hallinta lähtee riskien kasvua estävistä toimenpiteistä. Järkevällä maankäytönsuunnittelulla voidaan estää uusien kohteiden sijoittuminen tulvariskialueelle. Tämä olisi myös Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista. Kaavaselostuksessa mainitut viherpainalteet, imeytysojat ja maaperän perustamistoimenpiteet ovat mittakaavaltaan niin pieniä toimenpiteitä, ettei nykytiedon mukaan niillä ole merkitystä suurtulvan sattuessa.

Kemijoen valuma-alueen tulvaryhmä on aloittanut työskentelynsä ja esityksessä, jonka kuulimme muutama viikko sitten tuossa tien toisella puolella, Rovaniemen kaupungin virkamiesjohto ottaa tiukan linjan: tulvariski täytyy poistaa kokonaan. Osayleiskaava ei ole niin tarkka ja asemakaavalla sekä rakennusmääräyksillä otetaan tarkemmin kantaa erillisten rakennusten tulvariskiin.

Asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden osallistaminen kaavoitusprosessissa on Rovaniemellä maan huipputasoa. Mikäli olen ymmärtänyt oikein niin tuote kiinnostaa ympäri Suomea ja kaavoituspäällikkö Tarja Outilaa pyydetään puhujaksi arvostetuille foorumeille. Sinetän kaavan osalta SWOT-analyysi elää uutta nousukauttaan.

Ylipäätään tämä Sinetän kaavaselostus on ollut mielenkiintoista luettavaa – todella hyvää työtä virkamiehiltämme sekä ulkopuolisilta konsulteilta.

Oudolta kuulostaa tieto, että vanhoja kaatopaikkoja on yhä ympäri entistä maalaiskuntaa ja niistä saattaa aiheutua suuri riski maaperän pilaantumiselle. Luulisi, että tällaisiin ongelmiin löytyisi ratkaisut, jos vain tahtoa riittää. Eihän kaikkeen tarvita pakottavaa lainsäädäntöä.

Taajamakuvan parantamisehdotukset ovat kannatettavia. Useamman kerran selostuksessa mainittiin rantanäkymien peittyminen pusikoihin. Olkoon hoitosuunnitelmien teko ja talkoot ensi kesänä tiedossa! Laaksoarhokin voi paremmin perinnemaiseman asianmukaisen hoidolla.

Sinettäjoen alaosa on suunnitelmissa kunnostaa kalataloudellisesti lähitulevaisuudessa ja tähän hankkeeseen on toivottu kaupunkia mukaan. Kyläläiset ovat jo ilmaisseet halukkuutensa hankesuunnitteluun.

Sinettäjoen ranta-alueet voitaisiin varata kaikkien kuntalaisten käyttöön tekemällä sinne virkistysreittejä.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy Sinetän osayleiskaavan. Kiitos.

Valtuustoryhmän puolesta Sari Hänninen